05.06.2017

Virhe käytetyn asunnon kaupan kohteessa

Asunto-osake on usein yksityishenkilön suurimpia omistuksia. Tästä syystä voi olla vaikea paikka, jos huolella valittu asuntokaupan kohde ei vastaakaan sitä, mitä sen piti vastata. Tätä tilannetta kutsutaan asuntokauppalain järjestelmässä virheeksi. Virheitä voi ilmetä niin uuden kuin käytetyn asunnon kaupassa, joita kumpaakin tilannetta koskee osin erilainen sääntely. Tämä artikkeli koskee käytetyn asunnon kauppaa, jolla tarkoitetaan karkeasti kaikkia sellaisia tilanteita, jossa kaupan kohteena on muu kuin uusi asunto ensimmäistä kertaa asuntona käytettäväksi.

Käytetyn asunnon virheet jaetaan asuntokauppalaissa kolmeen: yleinen virhe, taloudellinen virhe ja oikeudellinen virhe. Virheistä puhuttaessa on kuitenkin tiedostettava, että asunnossa voi olla erilaisia puutteita ja vikoja, jopa suoranaisia rakennusvirheitä, vaikka asunnossa ei olisi asuntokauppalain tarkoittamaa virhettä. Toinen tärkeä tiedostettava seikka on, että asunnon ostajan velvollisuus tarkastaa asunto ennen kauppaa rajoittaa sitä, mihin voidaan vedota asunnon virheenä.

Mikäli koet, että ostamasi asunto ei vastaa sitä, mitä sen piti vastata, tai mikäli entisen asuntosi ostaja esittää väitteitä tällaisesta, ole meihin yhteydessä sivun reunassa olevalla lomakkeella tai puhelimitse. Alkukonsultaatio on maksuton, jos se ei johda toimeksiantoon. Asuntoasioihin perehtyneet lakimiehemme antavat sinulle mielellään oikeudellisen arvion tilanteestasi. Asuntokauppa-asioihin saa usein vakuutuspohjaista oikeusturvaa.

Asuntokaupassa ostaja menettää pääsääntönä oikeuden vedota asunnon virheellisyyteen, jos virheistä ei tehdä virheilmoitusta myyjälle kahden vuoden kuluessa asunnon haltuun saamisesta. Jos epäilet asunnossasi virhettä, kannattaa asiassa kääntyä lakimiehen puoleen hyvissä ajoin, jotta et menetä oikeuttasi vedota virheeseen.

Yleinen virhe

Asuntokauppalain tarkoittama yleinen virhe kattaa monia erilaisia virhetilanteita. Näitä ovat muun muassa se, ettei asunto vastaa sovittua taikka myyjän ennen kauppaa antamat olennaiset tiedot eivät pidä paikkaansa tai tällaisen olennaisen tiedon kertomatta jättäminen. Yleisiä virheitä ovat myös asunnon yleisen tason epäsuhta objektiivisiin seikkoihin kuten sen ikään, hintaan tai yleisiin kohtuullista asumistasoa koskeviin vaatimuksiin nähden. Virhe on myös myyjän antama virheellinen tai harhaanjohtava tieto asunnon ympäristöstä tai palveluista taikka tällaisen tiedon pimittäminen. Elinkeinoharjoittajamyyjien kohdalla virhe voi olla myös asuntomarkkinointiasetuksen vaatimusten laiminlyönti.

Esimerkki: Mikäli myyjä on antanut ostajalle virheellistä tietoa asunnon remontissa käytetyistä materiaaleista, ja todellisuudessa remontti on toteutettu käyttäen huonolaatuisempia materiaaleja, voi asunnossa olla yleinen virhe.

Taloudellinen virhe

Taloudellisella virheellä tarkoitetaan virhettä, joka kohdistuu kaupan kohteena olleiden asunto-osakkeiden omistamiseen tai käyttöön liittyviin taloudelliseen velvoitteisiin tai vastuisiin, kuten yhtiövastikkeeseen tai kaupan kohteena olleiden osakkeille kuuluvaan lainaosuuteen. Myös asunto-osakeyhtiön taloudellisesta tilasta annettu olennainen virheellinen tieto on taloudellinen virhe. Vastaavasti edellä kuvattujen tietojen kertomatta jättäminen on taloudellinen virhe. Lisäksi, tilanteessa jossa asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvät taloudelliset velvoitteet tai vastuut ovat asuntokaupan toteuttamisen jälkeen ilmenneen odottamattoman vian tai puutteen vuoksi osoittautuneet odotettua suuremmaksi, asunnossa on niin sanottu salainen taloudellinen virhe. Salainen taloudellinen virhe ilmenee usein korjaustarpeena sellaisissa asunto-osakeyhtiön yleisissä tiloissa, jotka eivät kuulu asunto-osakkeen vastuulle, mutta jotka huonontavat asunto-osakeyhtiön taloudellista tilannetta.

Esimerkki: Mikäli kaupan kohteena olevassa asunto-osakeyhtiössä tehdyn putkikuntokartoituksen perusteella asunto-osakeyhtiön putkistot ovat olleet hyvässä kunnossa ja putkiremonttia ei ole odotettu lähiaikoina ja myöhemmin asunto-osakeyhtiöstä paljastuu laaja vesivahinko joka aiheuttaa yhtiölle mittavia taloudellisia vastuita ja tarpeen uusia putket, voi asunnossa olla salainen taloudellinen virhe.

Oikeudellinen virhe

Oikeudellinen virhe on käytännössä harvinaisin virhelaji. Se koskee tilanteita, joissa kaupan kohteeseen kohdistuu kolmannen omistusoikeus tai pantti- tai muu oikeus, vastoin kaupan kohteesta kaupantekohetkellä tiedettyä ja kerrottua.

Esimerkki: Mikäli myyjä myy asunto-osakkeen, jonka kohdalla paljastuu myöhemmin, ettei myyjä ole voinut myydä asunto-osaketta kaupantekohetkellä esimerkiksi suoritetun ulosmittauksen johdosta, voi kaupan kohteessa olla oikeudellinen virhe.

Asunto-osakkeen virheet ovat usein monimutkaisia tilanteita. Mikäli epäilet asunnossasi olevan virheen, kannattaa asiassa kääntyä toimistomme osaavien lakimiesten puoleen. Avustamme kaikissa asumiseen liittyvissä asioissa. Alkutapaaminen on maksuton, jos oikeudellisen arviomme mukaan asunnossasi ei ole virhettä ja asiassa ei synny toimeksiantoa.